วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

โครงงานน้ำพริกมะขามอ่อน

                                                 โครงงานบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
                    และการสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตอำเภอโนนสูง  จังหวัด นครราชสีมา
                                                      
                                                        โครงงาน น้ำพริกมะขามอ่อน
                                                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/2 กลุ่มที่7/44
                                                       ภาคเรียนที่1  ปีการศึกษา2555
                                                 
                                                                                     กลุ่มผู้ศึกษา
                                                           นาย เกียรติศักดิ์    วีรชัยรัตนา  เลขที่ 1   .4/2
                                                          นาย ธีรวัฒน์     แดนมะตาม  เลขที่14    .4/2
                                                           นาย ศักดิธัช    ชินราช  เลขที่17    .4/2
                                                            นางสาว วิราสินี  คลั่งแก้ว  เลขที่18  .4/2
                                                             นางสาว สุทธิดา   ปลั่งกลาง  เลขที่19   .4/2
                                                             นางสาว สุรีรัตน์   ลอยดารา เลขที่20   .4/2
                                                             นางสาว จารุวรรณ  แปลงกลาง เลขที่21  .4/2
                                                             นางสาว จินดาพร  ดีกลาง เลขที่22   .4/2
                                                             นางสาว ธัญสินี  ญาติโพธิ์ เลขที่ 23  .4/2
                                                             นางสาว อรุณรุ่ง   ทั่งกลาง เลขที่24  .4/2
                                                              นางสาว กนกวรรณ   บุตรกลาง เลขที่54   .4/2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น